top of page

Objectius

Quins són els nostres objectius?

  • Actuar com a interlocutor davant les administracions públiques, estatals i autonòmiques, organismes autònoms, entitats públiques dependents, tribunals, associacions, col.legis professionals, cambres de comerç, federacions, sindicats de treballadors i tècnics o qualsevol altra entitat.

  • Exercir com a interlocutor davant el sector financer i bancari, optimitzant la gestió econòmica en l'entorn concessional del finançament privat d'infraestructures.

  • Representar, gestionar, defensar, desenvolupar i fomentar els interessos econòmics, socials i empresarials dels membres que formen part, i per extensió, de la franja de sector que representa.

  • Actuar com a defensora de l'empresa privada i de la lliure iniciativa. Generar el clima de confiança imprescindible per iniciar una nova etapa de prosperitat econòmica.

Colocación de ladrillos

Òrgans de funcionament

Constcat es compon d'una Assemblea General, una Junta Directiva i una Presidència.
L'Assemblea General podrà ser ordinària o extraordinària i ha de ser convocada per la Junta Directiva.
A l'Assemblea General, de reunió anual, es presentaràn els comptes de resultats d'activitats i es marcaran les directrius per al desenvolupament normal de l'associació.
La Junta Directiva és l'òrgan executiu dels acords que s'adoptin en l'Assemblea General i tindrà un període de vigència de quatre anys.
Al seu càrrec es troba l'administració, govern, adreça i representació de l'Associació d'empreses Constructores d'Obra Pública i està integrada per:

President: Manuel Romero Colomé

 

Vicepresident: Carlos Pellicer Calcena, VIALSER
Vicepresident: José Pablo Rodríguez-Marín Sastre, COSPLAAN
Vicepresidenta: Sandra Rubau Vila, RUBAU TARRÉS
Vicepresident: Vicenç Voltes Trullols, GRUP VOLTES

Salutació del President

foto Manuel.jpg

L'Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obres Públiques (Constcat), va néixer l'any 2008 amb el decidit propòsit d'aplegar a un segment d'empreses de la construcció d'obra pública de Catalunya, associant-s'hi empreses de tot el territori català.

 

Al llarg d'aquests anys, i davant de situacions particularment complicades com la crisi de 2008, o la pandèmia de la Covid-19 que va afectar d'una manera especial a les contractacions públiques, Constcat s'ha mantingut fidel als principis que la van fundar, donant suport a la Generalitat de Catalunya, a les empreses públiques i als ajuntaments.

També han estat innumerables les activitats dutes a terme per l'Associació i per les empreses que la integren, i també la nostra participació en totes les activitats a les quals ens han convidat les diferents administracions catalanes. Actualment, Constcat forma part dels òrgans directius de PIMEC, i de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció (FECOCAT), on de manera activa representem els interessos dels nostres associats.

La majoria de les empreses que formen part de l'Associació, la majoria de caràcter o arrel familiar, estan íntimament lligades al territori de Catalunya on radiquen de manera prioritària els seus interessos. És aquesta voluntat de servei, i el compromís que totes i cadascuna de les empreses tenen amb Catalunya, el que fa encarar el futur amb il·lusió.
 

El nostre compromís com Associació envers les nostres empreses, és la defensa dels seus interessos davant les administracions, i la prestació de serveis com són la formació, la preparació i realització de jornades i mantenir informats als nostres associats de totes les novetats del sector entre d'altres, sempre amb absoluta proximitat. Des de l'any 2020 la seu de l'Associació es troba dins les dependències del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Manuel Romero Colomé
President

bottom of page